Tėvų komitetas

Gimnazijoje veikia klasių tėvų komitetai, kuriuos kiekvienų mokslo metų pradžioje klasės mokinių tėvai renka balsų dauguma savo susirinkimuose:

1.Klasių tėvų komitetus sudaro 3-5 nariai;

2.Klasės tėvų komitetas renka pirmininką iš savo narių tarpo;

3.Klasių tėvų komitetai kartu su klasės auklėtojais planuoja klasės tėvų susirinkimus, renginius mokiniams, teikia pagalbą juos organizuojant;

4.Padeda klasės auklėtojams spręsti iškilusias organizacines problemas;

5.Teikia pagalbą auklėtojams sprendžiant mokinių lankomumo ir drausmės problemas;

Visų klasių tėvų komitetų veiklą apjungia gimnazijos mokinių tėvų komitetas. Ši svivaldos institucija vienija visą gimnazijos bendruomenę, užsiima švietėjiška veikla;

Gimnazijos tėvų komiteto sudarymas:

1.Tėvai į komitetą renkami klasių tėvų susirinkime. Iš kiekvienos klasės po 1 asmenį. Tėvų komitetas išrenka pirmininką, kuris vadovauja tėvų komiteto darbui;

2.Tėvų komitetas renkamas trejiems metams;

3.Kiekvienais naujais mokslo metais tėvų komitetas papildomas tevais iš pirmų klasių ar klasei pasidalinus į dvi;

4.Tėvų komitetas renkasi ne rečiau kaip 3 kartus per metus, reikalui esant - dažniau.

Tėvų komiteto veikla gimnazijoje:

1.Tėvų komitetas domisi gimnazijos mokinių sveikatos priežiūra, maitinimu, mokymosi klausimais, lankomumu. Kalbasi su tėvais klasių susirinkimuose, bendrauja tarpusavyje, su mokytojais;

2.Tėvų komitetas tariasi dėl papildomų lėšų gimnazijos remontui, inventoriui ir kitoms išlaidoms;

3.Tėvų komiteto nariai informuoja tėvus apie savo veiklą;

4.Mokytojams pageidaujant, dalyvauja svarstant mokinių elgesį, pažangumą, lankomumą;

5.Palaiko ryšį su mokinių tėvais, kurių vaikai praleidinėja pamokas, bėga iš jų. Lanko juos namuose kartu su mokyklos vadovais, auklėtojais, globos ir rūpybos skyriaus darbuotojais;

6.Tėvų komiteto nariai, mokytojui sutikus , dalyvauja pamokose, stebi mokinių elgesį, žinias, mokytojo bendravimą pamokų metu. Apie tėvų  ir mokinių pageidavimus, pastabas, informuoja mokyklos vadovus.

Tėvų komiteto veikla už gimnazijos ribų:

1.Domisi sunkiai auklėjamų vaikų popamokine veikla, atkreipia dėmesį į jų elgesį viešose vietose;

2.Tėvų komiteto nariai stebi, kad nebūtų pažeidžiamos alkoholio ir tabako gaminių pardavimo taisyklės. Įspėja prekybos darbuotojus, suaugusius asmenis, kurie nuperka nepilnamečiams alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių;

3.Dalyvauja šokių vakaruose, renginiuose.

SKUODO RAJONO YLAKIŲ GIMNAZIJOS 

TĖVŲ KOMITETAS

2020–2021 MOKSLO METAI

 

 

Eil.

Nr.

Vardas PavardėKlasė
1. Živilė Narmontienė 1
2. Edita Stripinytė 2
3. Alma Narvydienė 3
4. Daiva Gineitienė 4
5. Laura Kaniavienė 5
6. Jolanta Šliačkuvienė 6a
7. Olga Rimkuvienė 6b
8. Sandra Kniukštienė 7
9. Sonata Grungienė 8
10. Lina Butkuvienė I gimn.
11. Renata Norvaišienė II gimn.
12. Rita Jakštienė III gimn.
13. Nijolė Navickienė IV gimn.