Gimnazijos taryba

           Gimnazijos taryba — aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų ir pedagogų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

    Taryba renkama trejiems metams, ją sudaro 15 narių: penki mokytojai, penki mokiniai ir penki tėvai. Tevus į gimnazijos tarybą renka visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus — mokytojų taryba, mokinius — mokinių seimas (seimą — mokinių bendruomenė). Gimnazijos tarybos nariai, kurie nebesimoko, nedirba gimnazijoje, yra perrenkami kiekvienų mokslo metų pradžioje. Taip pat perrenkami ir tėvai, kurių vaikai nebesimoko gimnazijoje. Gimnazijos tarybos pirmininką renka gimnazijos tarybos nariai.

     Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma. Į posėdžius gali būti kviečiami su nagrinėjamu klausimu sudiję asmenys, mokyklos vadovai.

Gimnazijos taryba:

1. Nustato gimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, tvirtina nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, nustato ugdymo organizavimo tvarką;

2. Metodines grupes įpareigoja aptarti siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, aptaria mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo;

3. Teikia siūlymus gimnazijos direktoriui vertinant darbuotojų darbo rezultatus, vertina gimnazijos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis;

4. Mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių šalinimo iš gimnazijos klausimus;

5. Inicijuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;

6. Skiria atstovus į viešo konkurso laisvai vietai užimti komisiją;

7. Kontroliuoja gimnazijos ūkinę ir finansinę veiklą;

8.Gali sustabdyti kitų gimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ištirs kompetentingos institucijos.

Tikslas

 Telkti gimnazijos bendruomenę pagrindinių gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui.

 

SKUODO RAJONO YLAKIŲ GIMNAZIJOS TARYBA

 

 

Mokytojų atstovai:

1. Rasa Petrulevičienė

2. Elvyra Matutienė

3. Lidija Drukteinienė

4. Algimantas Matutis

5. Andrius Petrauskas

Tėvų atstovai:

1. Lina Butkuvienė

2. Sandra Kniukštienė

3. Ingrida Žutautienė

4. Sonata Drungienė

5. Olga Rimkuvienė

Mokinių atstovai:

1. Imelda Žutautaitė

2. Evelina Gerikaitė

3. Justinas Juzumas

4. Ieva Paulauskaitė

5. Edvinas Tamoševičius