Namų darbų skyrimo tvarka

 

PATVIRTINTA

Skuodo rajono Ylakių gimnazijos                                   direktoriaus

2013 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V1-20

 

 

SKUODO RAJONO YLAKIŲ GIMNAZIJOS

NAMŲ DARBŲ SKYRIMO IR RUOŠOS PRIEŽIŪROS TVARKA

 

  1. I.BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Namų darbų skyrimo tvarka Skuodo rajono Ylakių gimnazijoje parengta vadovaujantis 2013-2015 mokslo metų bendrųjų ugdymo planų rekomendacijomis, LR Sveikatos apsaugos ministro 2011-08-10 įsakymu Nr. V- 773 ,,Lietuvos higienos normos  HN 21:2005 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai.“

II. NAMŲ DARBŲ SKYRIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

 

                      2. Namų darbų skyrimo tikslai ir uždaviniai:

2.1. tobulinti   mokinių  turimas žinias bei  įgūdžius;

2.2. ugdyti sugebėjimą savarankiškai mokytis, užbaigiant klasėje pradėtą darbą, įtvirtinant pamokoje išeitą medžiagą, pakartojant anksčiau išeitą medžiagą;

2.3. skatinti domėjimąsi mokomuoju dalyku;

2.4. mokyti planuoti savo darbą bei laiką.

3. Namų darbų užduotimis siekiama:

3.1. ugdyti gebėjimą taikyti įgytas žinias sprendžiant praktines užduotis;

3.2. ugdyti gebėjimą naudotis informaciniais šaltiniais;

3.3. ugdyti mokinio pareigingumą, atsakomybę ir savarankiškumą.

III. NAMŲ DARBŲ  SKYRIMO PRINCIPAI

 

 

                      4. Namų darbų skyrimo principai:

                      4.1. konkretus ir aiškus užduoties formulavimas;

4.2. užduoties motyvavimas;

4.3. atliktų darbų reguliarus tikrinimas;

4.4. namų darbų atlikimo ir jų įvertinimo komentavimas;

4.5. namų darbų atlikimo įtaka žinių vertinimui.

IV.NAMŲ DARBŲ SKYRIMO TVARKA

 

 

5. Namų darbų užduočių turinį, formas, trukmę nustato mokytojas.

6. Namų darbų užduotys gali būti:

6.1. trumpalaikės – kurias privaloma atlikti iki kitos dalyko pamokos;

6.2. ilgalaikės – kurias privaloma atlikti iki susitartos datos.

7. Mokytojas gali nustatyti, kad kai kurios ilgalaikės namų darbų užduotys gali būti laikomos atsiskaitomaisiais darbais.

8. Namų darbų užduotis mokytojai diferencijuoja taip:

8.1. turintiems mokymosi motyvaciją, itin gabiems mokiniams skiriamos kūrybinės, kritinį mąstymą ugdančios, gebėjimą analizuoti ir vertinti informacinius šaltinius lavinančios užduotys;

8.2. neturintiems mokymosi motyvacijos, mokymosi sunkumų turintiems mokiniams skiriamos padedančios stiprinti savigarbą, įtvirtinti gautas žinias, šalinti mokymo(si) spragas namų darbų užduotys.

                         9. Rekomenduojama mokiniams namų darbus atlikti tą pačią dieną po pamokų.

                         10. Mokytojai gali skirti integruotas užduotis, projektus ir susumuoti namų darbams skirtą laiką.

11. Suderinęs su kitais mokytojais dalyko mokytojas gali pailginti namų darbams skirtą laiką kitų dalykų sąskaita.

12. Namų darbų atlikimo kokybė nustatoma mokytojų nuožiūra.

                         13.  Atostogų laikotarpiui mokiniams namų darbai neskiriami.

IV.I. PRADINIS UGDYMAS

 

 

14. 1–2 klasių mokiniams namų darbai neskiriami. Esant būtinybei, tėvams neprieštaraujant, 2 klasėje antrajame pusmetyje gali būti skiriami iki 30 min. namų darbai.

15.  3– 4 klasių mokiniams skiriami namų darbai, kuriems atlikti reikia ne daugiau kaip 1 val.

16. Namų darbai skiriami:

16.1. pakartoti pamokose išeitą medžiagą;

16.2. tobulinti mokėjimus ir įgūdžius.

17. Skiriant namų darbus laikomasi šių principų:

17.1. namų užduotys turi būti konkrečios; atitikti mokinių žinias: nei per daug sunkios, nei per lengvos;

17.2. mokiniai turi žinoti namų darbų atlikimo paskirtį, kokius mokėjimus ir įgūdžius tobulins;

17.3. namų darbų užduotys tiek savo turiniu, tiek savo forma turi sietis su išeita per pamoką medžiaga;

17.4. neskiriamos netipinės užduotys;

17.5. užduotims atlikti skirtas laikas neturėtų viršyti nurodyto laiko;

17.6. užduotys diferencijuojamos.

18. Namų darbai neskiriami prieš šventes ir prieš atostogas.

19. Tėvai turėtų:

19.1. sudaryti tinkamas sąlygas (atskiras kampelis ar kambarys, geras apšvietimas, patogūs baldai, dienotvarkė);

19.2. domėtis, kaip vaikui sekasi, kokie sunkumai iškyla ruošiant pamokas;

19.3. paaiškinti, tačiau neturėtų atlikti užduočių už vaiką;

19.4. pasitarti su mokytoju, jei pastebėjo, kad vaikui sunkiai sekasi, atlikti namų darbus.

 

IV.II. PAGRINDINIS IR VIDURINIS UGDYMAS

 

20. Namų darbų tikslai:

20.1. ugdyti savarankišką, kūrybišką asmenybę, sugebančią žinias pritaikyti gyvenime;

20.2. savarankiškai pagilinti ir įtvirtinti pamokoje įgytas žinias.

21. Namų darbų skyrimo principai:

21.1. namų darbai skiriami taip, kad jie būtų nei per sunkūs, nei per lengvi, todėl dažniausiai diferencijuojami pagal mokinio gebėjimus;

21.2. skirti tokius namų darbus, kad jie lavintų praktinius mokinio sugebėjimus, skatintų teorines žinias pritaikyti praktiškai;

21.3. kadangi rašomųjų darbų laikas derinamas iš anksto, tai sudaro galimybes mokiniui išvengti taip vadinamųjų sunkių dienų, kai reikia daug laiko skirti namų darbų atlikimui, ruošiantis net keliems rašomiesiems darbams;

21.4. pateikti kuo įdomesnes, kūrybiškumo reikalaujančias namų darbų užduotis: sukurti reklaminius darbus, namų darbus atlikti grupelėmis, atsižvelgiant į mokinio gebėjimus bei įgūdžius.

22. Tėvai turėtų:

22.1. sudaryti tinkamas sąlygas (atskiras kampelis ar kambarys, geras apšvietimas, patogūs baldai, dienotvarkė);

22.2. domėtis kaip vaikui sekasi, kokie sunkumai iškyla ruošiant pamokas;

22.3. paaiškinti, tačiau neturėtų atlikti užduočių už vaiką;

22.4. pasitarti su mokytoju, jei pastebėjo, kad vaikui sunkiai sekasi atlikti namų darbus.

23. Mokytojų pagalba mokiniams:

23.1. aiškinti užduotis, konsultuoti, tikrinti, skatinti, vertinti mokinių atliktas užduotis;

23.2. priminti ar pamokyti, kaip reikia mokytis.

V. NAMŲ DARBŲ RUOŠOS PRIEŽIŪROS TVARKA

 

 

24. Gimnazijoje sudaroma namų darbų ruošos grupė:

24.1. Tikslas:

                 24.1.1. namų darbų ruošos grupė sudaroma norint padėti mokiniams, kurių tėvai pageidauja, ir mokiniams, kurie dažnai neatlieka namų darbų, yra nemotyvuoti, ruošti namų darbus gimnazijoje.

                      25. Laikas ir vieta:

                      25.1. namų darbų ruoša vyksta pirmadieniais–ketvirtadieniais per  7, 8 pamokas.

                      26. Vykdymas:

                      26.1. ruošti gimnazijoje namų darbus kviečiami 5-G2 klasių mokiniai, kurių tėvai to pageidauja;

                      26.2. dalykų mokytojai nukreipia ruošti gimnazijoje namų darbus tuos mokinius, kuriems sunkiau sekasi mokytis ar sistemingai neatlieka namų darbų;

                      26.3. dalykų mokytojai mokytojų kambaryje lentoje užrašo, kurie mokiniai turi ateiti ruošti namų darbus;

                      26.4. klasių auklėtojai apie tai, kad vaikai turi gimnazijoje ruošti namų darbus, informuoja tėvus;

                      26.5. namų darbų ruošą prižiūrintys mokytojai pildo dienyną, kuriame registruoja tą dieną gimnazijoje ruošusius namų darbus mokinius;

                      26.6. jei mokiniams reikia pagalbos ruošiant namų darbus, prižiūrintis mokytojas padeda pats arba  pasiunčia konsultuotis pas dalyko mokytoją.  

______________________________