Dalyko kurso keitimas

                                                  PATVIRTINTA

                                                                                            Skuodo rajono Ylakių gimnazijos

                                                                                            direktoriaus2011 m. rugpjūčio 29 d.

                                                                                            įsakymu Nr. V-121, 2016 m. rugsėjo 9 d.

                                                                                            įsakymu Nr. M1-142

 

SKUODO RAJONO YLAKIŲ GIMNAZIJOS DALYKO PROGRAMOS, DALYKO KURSO KEITIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

              1. Ši tvarka reglamentuoja Skuodo rajono Ylakių gimnazijos mokinių, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą, dalyko programos ar dalyko kurso keitimo tvarką.

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 ,, Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo tvirtinimo‘‘.

II. DALYKO PROGRAMOS, DALYKO KURSO AR MODULIO KEITIMAS

3. Gimnazijos III (11) klasių mokiniai gali keisti dalyko programą, programos kursą ar dalyko modulį pusmečių arba mokslo metų pabaigoje.

4.  Gimnazijos IV     (12)  klasių mokiniai gali keisti dalyko programą, programos kursą ar dalyko modulį tik  I- ojo pusmečio pabaigoje.

               5. Mokinys, norintis keisti dalyko programą, programos kursą ar modulį, privalo rašyti prašymą mokyklos direktoriui. Savo apsisprendimą keisti individualų ugdymo planą mokiniai gali pateikti mokyklos direktoriui raštu ne vėliau kaip likus savaitei iki I – ojo pusmečio  pabaigos, o II – ojo pusmečio pabaigoje - iki gegužės 31 dienos (imtinai).

              6. Apie savo apsisprendimą keisti dalyką ar dalyko programos kursą mokinys informuoja dėstančius mokytojus iš anksto, prieš rašydamas prašymą mokyklos direktoriui.   

7. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, peržiūrėjęs mokinių individualiuosius ugdymo planus ir įsitikinęs, kad po  pakeitimų mokiniui nėra mažiau kaip 28 ir daugiau kaip 32 savaitinės pamokos, informuoja mokinius apie prašymų tenkinimą ir nurodo mokytoją, į kurį mokinys turi kreiptis dėl programų skirtumų, konsultacijų, atsiskaitymo būdų ir terminų.

8.   Dalyko mokytojas mokiniui nurodo tikslius programų skirtumus ar supažindina su naujai pasirenkamo dalyko programa.

9. Mokinys dalyvauja naujai pasirinkto dalyko programos ar programos kurso pamokose (pakeitus individualųjį ugdymosi planą I- me pusmetyje) ir savarankiškai ruošiasi įskaitos laikymui iš to dalyko kurso ar kursų skirtumų.

9. Žemesnį kursą rinktis pageidaujančiam mokiniui įskaitos laikyti nereikia, jei jį tenkina gautasis aukštesniojo kurso įvertinimas.

             10.  Į brandos atestatą nebaigtas dalykas arba jo kursas nerašomas.

III.ĮSKAITŲ VYKDYMAS, INDIVIDUALAUS PLANO KEITIMAS

               11. Atsiskaitymai vykdomi per du mėnesius pakeitus individualųjį ugdymosi planą I-ajame  pusmetyje ir iki ugdomosios veiklos pabaigos birželio mėnesį, nusprendus keisti individualųjį ugdymosi planą po II-ojo pusmečio. Konkretų laiką mokiniai derina  su dalyko mokytoju, direktoriaus pavaduotoju ugdymui.

              12. Suderinus su dalyko mokytoju, direktoriaus pavaduotojas ugdymui mokiniui padeda koreguoti individualųjį ugdymo planą, sudaro įskaitų laikymo tvarkaraštį ir teikia jį tvirtinti mokyklos direktoriui.

13. Įskaitos užduotis ruošia ir įskaitą vykdo mokinio pasirinktą dalyką ar dalyko kursą mokantis mokytojas bei dėstęs mokytojas (jei jis keičiasi).

14. Mokinio įskaitos darbądalyko mokytojas saugo iki vidurinio ugdymo programos baigimo.

15. Įskaitos pažymys įskaitomas kaip pusmečio (arba metinis) įvertinimas.

16. Mokiniai, atėję iš kitų mokyklų, dalyką, kursą, modulį keisti gali pagal aukščiau išdėstytus punktus. Iš mokyklos, kurioje mokinys mokėsi anksčiau, būtina pristatyti pažymą apie visus jo individualaus ugdymo plano dalykus ir jiems skirtų valandų  skaičių kiekvieniems mokslo metams.

17. 11 klasių mokiniai mokosi vieną pasirinktą dorinio ugdymo dalyką – tikybą arba etiką. Už tikybos ir etikos programų skirtumus mokiniams atsiskaityti nereikia. Dalykas keičiamas direktoriaus įsakymu nuo II-ojo pusmečio pradžios.

IV. DIENYNŲ PILDYMAS

 

18. Įskaitos įvertinimas įrašomas įskaitos vykdymo dieną, pamokos turinyje nurodant „Įskaita....mokiniui“.

19. Įskaitos įvertinimas, prie kurio pažymimas kursas raidėmis B (bendrasis) arba A (išplėstinis), įrašomas po pusmečio ar metinių pažymių. Jis įskaitomas kaip pusmečio ar metinio įvertinimas.

V. DALYKO AR MODULIO ATSISAKYMAS

20. Mokinys gali atsisakyti individualaus ugdymosi plano dalyko ar dalyko modulio nuo kito pusmečio pradžios, nepažeisdamas vidurinio ugdymo aprašo reikalavimų (dalykų ir pamokų skaičiaus).

21. Apie apsisprendimą atsisakyti dalyko ar dalyko modulio mokinys prašymu informuoja mokyklos direktorių raštu ne vėliau kaip likus savaitei iki I-ojo pusmečio pabaigos, o II-ojo pusmečio pabaigoje – iki gegužės 31 dienos (imtinai).

 

 

VI. SUPAŽINDINIMAS SU TVARKA

 

22. Klasių auklėtojai, direktoriaus pavaduotojas ugdymui supažindina gimnazijos (III-IV (11-12)  klasių mokinius su kursų keitimo tvarka iki spalio 1 d.

__________________________

 

SUDERINTA

Mokytojų tarybos posėdyje

2011-06-10  Nr.4