Mokinių priėmimas

 MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į GIMNAZIJĄ, PERĖJIMAS Į KITĄ MOKYKLĄ IR PAŠALINIMAS IŠ JOS

 

1. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimami  pagal  steigėjo  nustatytą gimnazijos aptarnavimo teritoriją vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina septyneri metai. Atskirais atvejais gali būti priimami ir jaunesni, jeigu jie yra pakankamai subrendę ir esant laisvų vietų.

2. Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą  steigėjo nustatyta tvarka priimami vaikai, pateikę gimnazijos direktoriui pradinio išsilavinimo pažymėjimą.

2.1. Asmuo, baigęs adaptuotą pradinio ugdymo programą ir pateikęs gimnazijos direktoriui pažymėjimą apie  pradinio ugdymo programos baigimą, priimamas mokytis pagal adaptuotą pagrindinio ugdymo programą.

3. Mokinių priėmimas į gimnazijos 1-4 klases:

3.1. mokytis į gimnazijos I klasę  priimami pažangūs mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, pateikę gimnazijos direktoriui pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą ir kitus asmens dokumentus;

3.2. į antrąją ir trečiąją gimnazijos klasę priimami bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai , turintys visų mokomųjų dalykų teigiamus metinius įvertinimus;

3.3. į ketvirtąją gimnazijos klasę priimami mokiniai, turintys teigiamus visų mokomųjų dalykų metinius įvertinimus trečiojoje gimnazijos (vienuoliktoje bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos) klasėje. Pagal individualų mokymosi planą jie privalo atsiskaityti iš tų dalykų temų, kurių nebuvo jų mokyklos programoje;

4.  Mokytis  pagal  adaptuotą  vidurinio  ugdymo  programą  priimamas  asmuo, baigęs adaptuotą pagrindinio ugdymo programą ir pateikęs gimnazijos direktoriui mokymosi pasiekimų pažymėjimą apie  pagrindinio ugdymo programos baigimą.

5.  Priėmimas  mokytis  pagal  pradinio, pagrindinio  ir  vidurinio  ugdymo  programas įforminamas mokymo sutartimis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas bei tėvų prašymus ir direktoriaus įsakymu.

6.  Abu  sutarties  egzempliorius  pasirašo  gimnazijos  direktorius  ir  prašymo  pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, sutarties kopija segama į mokinio asmens bylą.

7.  Už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų).14-16  metų  vaikas  sutartį  pasirašo  tik  turėdamas  vieno  iš  tėvų  (globėjų)  raštišką sutikimą.

8.  Mokymo sutartis registruojama mokymo sutarčių registracijos knygoje.

9.  Sudarius mokymo sutartį, asmuo įtraukiamas į gimnazijos mokinių abėcėlinę knygą, formuojama  jo asmens bylą. 

10.  Mokinys iš mokyklos iki 16 metų išleidžiamas vienam iš tėvų parašius prašymą.

11. Mokinys  nuo  16  metų  iš  gimnazijos   išleidžiamas  parašęs   gimnazijos  direktoriui prašymą.

12.  Mokinio išvykimas iš gimnazijos įforminamas gimnazijos direktoriaus įsakymu.

13. Mokinys, nebaigęs pradinio, pagrindinio ar  vidurinio ugdymo programos, tęsti mokslų priimamas pateikęs gimnazijos direktoriui mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie  mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

14.  Užsienyje mokęsis mokinys mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento – gimnazijai įvertinus jo mokymosi pasiekimus.

15.  Apie atvykusius iš kitų šalių mokinius gimnazijos direktorius informuoja steigėją.

16. Užsienyje įgyto pradinio, pagrindinio ir vidurinio mokslo dalį vertina gimnazija.

17.  Jei  reikia  likviduoti  atskirų  dalykų programų skirtumus, gimnazijos mokytojų taryba sudaro sąlygas likviduoti mokymosi spragas mokantis savarankiškai ir atsiskaitant.

18. Vaikas iki 16 metų negali nutraukti mokymosi pagal privalomojo švietimo programas.

19. Jei  mokinio, kuris  mokosi  pagal  privalomojo švietimo programas, elgesys kelia realią grėsmę gimnazijos bendruomenės narių saugumui, suderinus su Vaiko teisių  apsaugos tarnyba, jis šalinamas iš  gimnazijos.

20. Gimnazijos vadovas kartu su mokyklos steigėju, dalyvaujant mokinio tėvams (globėjams), mokinį gali perkelti į kitą mokyklą.

21. Apie  mokinio  pašalinimą  ir perkėlimą  gimnazija informuoja jo gyvenamosios vietos savivaldybę.