Mokiniai

Mokiniai

2020–2021 mokslo metai

Eilės Nr. Klasė Mokinių skaičius  
 
1. 1 23  
2. 2 17  
3. 3 13  
4. 4 10  
Iš viso 1–4 kl: 63  
5. 5 26  
6. 6a 19  
7. 6b 16  
8. 7 18  
9. 8 20  
10. G1 27  
11. G2 28  
Iš viso 5–10 154  
Iš viso 1–10 217  
12. G3 27  
13. G4 17  
Iš viso G3-G4 44  

Iš viso:                        261

 

 

PATVIRTINTA

     Skuodo rajono Ylakių gimnazijos direktoriaus

2020 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V1-43

SKUODO RAJONO YLAKIŲ GIMNAZIJOS

SAUGAUS IR ETIŠKO BENDRAVIMO IR MOKYMO(SI) VIRTUALIOJE ERDVĖJE TAISYKLĖS

 1. Svarbiausia taisyklė bendraujant virtualioje erdvėje – pagarba vienas kitam.
 2. Vaizdo pamokoje mokinys dalyvauja realiu laiku, realiu vaizdu savo ekrane, išjungęs mikrofoną (įsijungia mikrofoną tik mokytojui leidus).
 3. Prieš vaizdo pamoką mokinys užtikrina savo tvarkingą išvaizdą (drabužiai, plaukai), tinkančią oficialiam bendravimui. Darbo vieta tvarkinga, kambaryje neturėtų matytis išmėtytų daiktų ir kitų dėmesį trikdančių dalykų.
  1. Pokalbį reikia pradėti pasisveikinimu, o baigtiatsisveikinimu.
  2. Į pamoką virtualioje erdvėje mokinys turi jungtis savo vardu ir pavarde.
 4. Mokinys pamokų metu negali užsiimti pašaliniais, su pamoka nesusijusiais darbais, kita veikla (valgyti, gerti, kalbėtis su kitais asmenimis, susirašinėti žinutėmis su klasės draugais ar kitaip trukdyti nuotolinę pamoką).
 5. Už netinkamą ar piktybišką elgesį mokinys yra pašalinamas iš tiesioginio vaizdo pamokos. Mokytojas apie tai informuoja klasės vadovą ir mokinio tėvus (globėjus).
  1. Kalbant ir rašant:
 • nevartoti trumpinių ar žargono. Jei vartojami trumpiniai, jie turi būti suprantami pašnekovui;
 • aiškiai formuluoti mintis žodžiu, rašyti taisyklinga kalba, lietuviškomis raidėmis;
 • kalbėti po vieną, kad kiekvienas būtų išgirstas;
 • nevartoti necenzūrinių žodžių.
 1. Nekelti į internetą, nesiųsti nepadorių nuotraukų, vaizdo įrašų.
 2. Nekelti į internetą nuotraukų, vaizdo įrašų be juose vaizduojamų žmonių sutikimo.
 3. Mokiniui filmuoti, fotografuoti tiesiogines vaizdo pamokas griežtai draudžiama.
 4. Neperduoti suteiktų prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims.
 5. Mokiniui draudžiama jungtis į kitų klasių ar grupių vaizdo pamokas.
 6. Nuotolinio mokymosi metu visiems privaloma laikytis etikos principų, asmens duomenų, autorinių teisių apsaugos reikalavimų. Už virtualioje erdvėje atliktus neteisėtus veiksmus, neteisėtus prisijungimus prie gimnazijos virtualios mokymosi aplinkos ar neteisėtą elektroninių duomenų perėmimą ir panaudojimą gresia baudžiamoji atsakomybė.
 7. Jei yra objektyvios priežastys, dėl kurių mokinys negali prie pamokos prisijungti (interneto ryšio problemos, reikia dalintis IT įrenginiu su šeimos nariais ir pan.) privalo informuoti klasės vadovą bei dalyko mokytoją ir susitarti dėl konsultacijų kitu laiku.
 8. Mokytojai / pagalbos mokiniui specialistai laikosi bendro susitarimo: pastebėję virtualioje mokymosi aplinkoje pamokose / pratybose / neformaliojo švietimo veiklose / klasės valandėlėse patyčias, netinkamą, nepagarbų mokinio elgesį nedelsiant reaguoja, fiksuoja ir informuoja gimnazijos socialinį pedagogą / klasės vadovą / administraciją. Administracija turi teisę kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl viešosios tvarkos pažeidimo virtualioje erdvėje.
 9. Pamokos pradžioje mokinys turi įspėti mokytoją, jeigu neveiks jo mikrofonas ar vaizdo kamera. Jeigu keletą kartų pakalbintas mokinys neatsiliepia, jis žymimas kaip nedalyvavęs pamokoje.
 10. Jeigu mokytojui kyla įtarimas, kad pamokoje dalyvauja ne tos klasės mokinys, mokytojas turi teisę paprašyti, kad jis įsijungtų vaizdo kamerą. Mokiniui to nepadarius, jis šalinamas iš tiesioginio vaizdo pamokos.
  1. Jei mokytojas nori įrašyti vaizdo pamoką, jis turi gauti tėvų, vyresniųjų mokinių sutikimą.

_______________________

 

 

 

 

 

Mokinių teisės:

 1. nemokamai mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio mokymo programas;
 2. nemokamai  gauti  informaciją  apie  mokykloje  veikiančias švietimo  programas, mokymosi formas;
 3. mokytis pagal savo gebėjimus ir įgyti valstybinius standartus  atitinkantį bendrąjį išsilavinimą;
 4. visus arba pasirinktus dalykus mokytis savarankiškai;
 5. sulaukus  14 metų  savarankiškai  pasirinkti  dorinio  ugdymo  (tikybos arba etikos) programą;
 6. į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį ir amžių, ir sveikatą; mokytis  savitarpio  pagarba  grįstoje, psichologiškai, dvasiškai  ir  fiziškai  saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkantį mokymosi krūvį ir darbo vietą;
 7.  eksternu laikyti egzaminus, liudijančius, kad tam tikra formaliojo švietimo programa ar jos dalis įvykdyta;
 8. į  specialiąją  pedagoginę, specialiąją, socialinę  pedagoginę, informacinę  pagalbą, sveikatos priežiūrą gimnazijoje;
 9. gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;
 10. į socialinę pagalbą, jei tokios negali suteikti tėvai (vaiko globėjai);
 11. pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius bei jo saviraiškos poreikius tenkinančius šių dalykų programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas, kursus;
 12. į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą;
 13. dalyvauti  ir  pareikšti  savo  nuomonę  svarstant  ugdymo  proceso  organizavimo klausimus;
 14. puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;
 15. dalyvauti, kai svarstomas klausimas, susijęs su jo asmeniu;
 16. 5-12 kl mokiniai turi teisę dalyvauti gimnazijos savivaldoje;
 17. burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas;
 18. lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose;
 19. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises;
 20. nemokamai  naudotis  vadovėliais, jei  jis  mokosi  pagal  pradinio  ir  pagrindinio ugdymo programas;
 21. būti iš dalies aprūpintam vadovėliais iš gimnazijos vadovėlių  fondo, įvertinus tėvų ir mokinio socialinę padėtį, jei jis mokosi pagal  vidurinio ugdymo programas.

Mokiniai privalo:

 1.  stropiai   mokytis   bendrojo  lavinimo  mokykloje, įgyti  žinių  ir  patirties  tam, kad teisingai pasirinktų tolesnį mokymosi ar profesinės veiklos kelią, būtų pasiruošę savarankiškam gyvenimui;
 2. nuolat lankyti gimnaziją, laikytis  moksleivių elgesio ir vidaus darbo tvarkos taisyklių;
 3. laikytis  žmonių  bendrabūvio  normų, pagarbiai  bendrauti  su  mokytojais  ir kitais bendruomenės  nariais;
 4. sudarę mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų;
 5. sumokėti  švietimo  ir mokslo  ministro  nustatytą  mokestį  už  geresnį  pasirengimą tolesniam mokymuisi, pakartotinai pageidaujamų bendrojo lavinimo dalykų mokymąsi, pakartotinius bendrojo lavinimo dalykų valstybinius ar mokyklinius egzaminus;
 6. dalyvauti gimnazijos organizuojamame ugdymo pasiekimų patikrinime;
 7. sąžiningai ir laiku atlikti skirtas užduotis ir įpareigojimus;
 8. atlyginti gimnazijai padarytą žalą;
 9. už gimnazijos  nuostatuose  numatytų  įpareigojimų  nevykdymą  moksleivis  atsako pagal vidaus darbo tvarkos taisyklėse numatytą tvarką.