Gimnazijos istorija

Pradinė mokykla

 

1804 m . Ylakiuose įsteigta pradinė mokykla, kuri veikė iki 1863 m. sukilimo. Pagal 1803–1804 m. nuostatus pradinė mokykla dažnai vadinama parapine. Mokslas joje nebuvo privalomas.

Pagrindinis pradinės mokyklos tipas buvo vienklasė parapinė mokykla. Mokyklos neturėjo aiškios programos. Mokymo turinys buvo labai įvairus. Parapinės mokyklos tikslas - paruošti vaikus velykinei išpažinčiai. Tokių mokyklų gausumą rodo 1810m. vizitacijos aktas. Vaikus mokydavo dažniausiai vargonininkas ar zakristijonas vien tik tikybos.

XIX a. augant mokslo poreikiui plėtėsi ir mokymo apimtys. Šalia tikybos mokymo buvo mokoma skaityti, rašyti ir aritmetikos.

Mokslo metai trukdavo visą žiemą: nuo paskutinių rudens iki pavasario darbų pradžios. Paprastai vaikai per vieną žiemą neišmokdavo gerai skaityti, todėl pradinę mokyklą jie dažniausiai lankydavo dvejus metus. Daugiau vaikai išmokdavo tose mokyklose, kuriose mokytojas būdavo geriau pasiruošęs, neturėjo kitų pareigų ir buvo specialiai samdomas.

Parapinėse mokyklose mokydavosi keliolika arba net keliasdešimt vaikų. 1815 m. Ylakiuose parapinę mokyklą lankė 34 berniukai ir 2 mergaitės.

Žemaitijoje žmonių švietimu labai rūpinosi vyskupas Motiejus Valančius. Jis buvo įsakęs pradines mokyklas steigti ne tik parapijose, bet ir filijose. Reikalavo iš dekanų siuntinėti ataskaitas du kartus per metus. Vizituodamas parapijas lankė mokyklas. Pats rašė didaktines knygas, į tą darbą įtraukė keletą veiklesnių kunigų ir pasauliečių. Žemaičių vyskupijoje 1855 m. veikė 141 parapinė mokykla.

1862 m. Vilniaus generalgubernatorius įsakė parapines mokyklas uždaryti ir jų vietoje kurti valdines. 1866 m. valdinė rusiška mokykla buvo įkurta Ylakiuose.

Po 1863–1864 m. sukilimo visose mokyklose dėstoma rusų kalba. Lietuviškai galėjo mokytis tik tikybos.

Vyskupui M.Valančiui paraginus, imta kurtis slaptos mokyklos. Slaptų mokyklų daug atsirado po 1864 m., uždarius parapines. Už slaptų mokyklų steigimą, lankymą ir mokymą jose buvo nustatyta 300 rub. bauda arba 3 mėn. kalėjimo. Tokių mokyklų buvo labai daug. Jos veikė ir Ylakiuose. 1894 m. vasario 23d. Ylakiuose buvo susekta slapta mokykla, kurioje vaikus (6 berniukus ir 4 mergaites) mokė Barbora Gailiūtė.

 

1897 m. valsčiaus gyventojai pastatė degtų plytų valsčiaus valdybos namą ir mokyklą po vienu stogu. Vakariniame gale buvo mokykla vienoje didelėje patalpoje ir greta buvo mokytojo butas. Rytiniame pastato gale buvo valsčiaus valdyba, taip pat, vienoje didelėje patalpoje ir butas sekretoriui. Ylakių mokykla buvo viena visame valsčiuje, todėl ją kasmet lankė vis daugiau vaikų. 1898 m. jau buvo 4 skyriai, kuriuose mokėsi 65 mokiniai. Mokytojai buvo tik rusų tautybės.

1907 m. rudenį buvusio tuo metu parapijos klebono kunigo Silvestro Pancerio rūpesčiu buvo Ylakiuose įsteigta pradinė mokykla mergaitėms mokytis. Ji buvo įkurta naujai pastatytos mūrinės špitolės (raudondvario) antrame aukšte. Ten buvo klasė ir butas mokytojai. Klebonas surado lietuvę mokytoją. Mergaičių, norinčių mokytis, susirinko apie šimtą. Vienos buvo dar mokyklinio amžiaus, kitos jau suaugusios 17, 18 metų merginos. Berniukų mokykla liko valsčiaus savivaldybės name. Tiek berniukų, tiek mergaičių mokyklose su visais skyriais dirbo tik vienas mokytojas. Mergaičių mokyklos mokytoja buvo lietuvė Ona Abramavičiūtė (ji vėliau ištekėjo už kompozitoriaus Juozo Tallat-Kelpšos). Berniukus mokė taip pat lietuvis mokytojas V.Gustainis.

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Ylakiuose mokyklai buvo pastatytas dviaukštis mūrinis namas . Tik mokykla nespėjo jame įsikurti. Vokiečiai, užėmę Ylakius, užėmė ir tą namą savo įstaigoms ir butams. Vėliau, apie 1917 ar 1918 m. rudenį, vokiečiai vieną klasę pirmame aukšte užleido mokyklai. Joje kartu mokėsi berniukai ir mergaitės.

Kai 1920 m. Ylakiuose kūrėsi vidurinė mokykla (progimnazija), pradinė iš dviaukščio namo buvo perkelta į valsčiaus vadybos pastatą. Pradinės mokyklos vedėja tuo metu buvo mokytoja Liuda Vindašiūtė-Vaserienė. Kartu dirbo mokytojos Cicilija Juotkaitė, Elena Gliaubertaitė-Simutienė. Kurį laiką pradinėje mokytojavo Antanas Simutis ir Emilija Kaupienė.

Pirmojo pasaulinio karo pabaigoje (1918.11.11) Lietuvoje veikė tik 8 gimnazijos ir 11 progimnazijų. Visos jos buvo įkurtos ir išlaikomos draugijų arba vietoje sudarytų komitetų. Pirmaisiais nepriklausomybės metais jų skaičius padvigubėjo, o po poros metų prisidėjo antra tiek (1921 m. buvo 77). Progimnazijos buvo steigiamos kone kiekviename didesniame miestelyje.

Ylakių progimnazija 1920–1929 ir 1944–1950 m.

Ylakiuose progimnazija (vidurinė mokykla) buvo įsteigta 1920m. Ji įsikūrė mūriniame dviaukštyje. Tų metų (1920) rugpjūčio mėn. viduryje Švietimo ministerija paskyrė Oną Ramanauskaitę mokyklos direktore, mokytojais Antaną Simutį ir Liudą Miltenaitę.

Beveik visą progimnazijos gyvavimo Ylakiuose laiką (1920–1929 m.) direktore buvo Ona Ramanauskaitė. Tik 1927–28 m. m. po keletą mėnesių direktoriais dirbo Matas Untulis ir Šarka. Tačiau jie, atrodo, dėl ideologinių nesutarimų ilgiau Ylakiuose nepasiliko.

Ylakių progimnazijoje be jau minėtos direktorės Onos Ramanauskaitės dirbo šie mokytojai: Antanas Simutis dėstė matematiką, Liuda Miltenaitė- gamtą ir geografiją, Ona Žebrauskaitė- lietuvių kalbą, Ieva Indriulytė- vokiečių kalbą, Arnoldas Frenkelis- fizinį lavinimą, vargonininkas Lionginas Stulginskis- muziką ir dainavimą, vadovavo chorui, kapelionas Rapolas Kuodis dėstė tikybą ir lotynų kalbą.

 

 

Mokymas Ylakių progimnazijoje buvo organizuojamas pagal normalinę mokomųjų dalykų lentelę, skirtą gimnazijoms su lotynų kalba.

1920-1929 m.Ylakių progimnazijoje mokėsi ir ją baigė Stanislava, Anastazija ir Juzė Vaitkutės, Juzefa Kontenytė, Aleksandra Malūkaitė, Birutė Vindašiūtė, Domicėlė Butkutė, Petrė Būtaitė, Aldona Sruogytė, Liudmila Alikaitė, Kazimiera Taujenytė, Pranas Lepa, Jonas Švedas, Benediktas Bičkus, Petras Januta, Zenonas Malūkas, Liudas Mažonas, Antanas Mickus, Vytautas Narkus, Stasys Norvilas, Adomas Vaitilavičius, Tadas Znotinas, Tadas Batakis, J.Stripinis, Malinauskas, Rudavičius ir dar keliasdešimt Ylakių apylinkės jaunuolių ir merginų.

1929 m Ylakių progimnazijoje veikė tik trys - I, II ir III skyriai. Iš viso mokėsi 50 mokinių (33 berniukai ir 17 mergaičių). Kadangi vieno mokinio išlaikymas valstybei atsiėjo 732 litai 50 centų, Švietimo ministerija Ylakių progimnaziją 1929 m. vasarą uždarė.

Kai progimnazija 1929 m. buvo uždaryta, pradinė mokykla vėl grįžo į dviaukštį namą. Pradinėje mokykloje buvo keturi skyriai. Trys skyriai mokėsi dviaukštyje, o vienas - valsčiaus savivaldybės name. Viena dviaukščio namo klasė buvo skirta vadinamai darbo klasei. 

1938 m. minint Lietuvos Nepriklausomybės 20m. sukaktį, A.Kazlauskas mokyklos sodelyje pastatė dr. Jono Basanavičiaus biustą.

 

Okupacijų laikotarpiu

 

1940 m. Lietuvai įjungus į Sovietų Sąjungą, mokyklų sistema pertvarkoma pastarosios pavyzdžiu. Mokymosi laikas vidurinėse mokyklose buvo numatomas sumažinti iki 10 metų vietoje 13. Daugelyje mokyklų buvo pakeisti vedėjai, direktoriai. Buvę mokytojai perkelti į kitas mokyklas.

Visos mokyklos suvalstybintos. Keitėsi programos. Uždrausta tikyba. Uždarytos mokyklose veikusios organizacijos. Vietoj jų kuriama pionierių organizacija, komjaunuolių organizacija.

Pirmaisiais vokiečių okupacijos metais (1941–1942) mokslas buvo einamas pagal 1936 m. programas. Antriems mokslo metams švietimo valdyba parengė naujas programas. Pradinė mokykla privaloma lankyti, padaryta penkiametė (I-V sk.). Penktame skyriuje pradėta dėstyti vokiečių kalbą.

1944 m. Raudonajai Armijai užėmus Lietuvą, buvo vėl kuriama sovietinė mokykla. 1949 m. priimtas nutarimas įvesti privalomą 7-ių metų mokymą. Dalis pradinių mokyklų ir progimnazijų buvo pertvarkomos į septynmetes, gimnazijos ir kitos progimnazijos į vidurines mokyklas. Todėl Ylakių pradinė mokykla ir progimnazija (apie 1950 m.) sudarė vieną mokyklą ir buvo pavadinta vidurine. Nuo 1950-ųjų - vidurinė  

1945 metais mokykla sugrąžinama į miestelį ir įkurdinama Benjošiaus name. Tais pačiais metais mokykla išsikelia į buvusį valsčiaus pastatą (jame ilgą laiką buvo mokyklos sporto salė, mokytojų kambarys, klasės). Mokykla didėjo, todėl dalį klasių perkėlė į dabartinį T. Poškio namą ( Dariaus ir Girėno g.). Nuo 1948 m. iki 1968 m. ten buvo 5 klasės ir biblioteka . Paskui buvusio Z. Malūko name įrengė dar 4 klases.

1946 m. direktoriumi paskyrė Benediktą Bičkų (šias pareigas ėjo  iki 1949 m.).

1948 m. atidaroma ir vakarinė mokykla, kuriai vadovauja mokytojas Bronius Miltenis. Nuo 1949 m. metus laiko direktoriavo Zigmas Elijošius.

 

 

1950 m. Aleksandras Rudzys paskiriamas Ylakių vidurinės mokyklos pirmuoju direktoriumi (šiose pareigose dirbo iki 1971 m. lapkričio 31d.). 1950–51 mokslo metais baigė 18 abiturientų. I laidos klasės vadovė Bronė Papkevičiūtė. Mokinių vis daugėjo, todėl prie dviaukščio raudonojo pastato prilipinamas dviejų aukštų priestatas su šešiomis klasėmis. 1953–54 m. m. prie vidurinių mokyklų pradedami steigti mokyklų bendrabučiai.

 

 

Nuo 1950 metų iki 1971 metų rugsėjo 1 d. Ylakių vidurinę mokyklą baigė 331 abiturientas.

1972m. balandžio 11 d. mokyklos direktoriumi paskiriamas Alfonsas Ciparis (iki 1984m.). Jam vadovaujant pradedama statyti nauja mokykla (projekte numatyta 12 klasių- kabinetų, 60 vietų valgykla, sporto salė, kitos patalpos). 1978 metų rugsėjo 1-ą dieną įvyksta mokyklos atidarymas.

Mokyklą baigė vienais penketais: 1977/78m.m. laidos abiturientas Antanas Norkus, 1980 m. Zina Kandaraitė, Jolanta Šalčiūtė, 1981 m. pirmasis Aukso medalis Ylakių vidurinėje mokykloje  įteiktas  Laimai Bružaitei, labai gerai mokyklą baigė1982 m.- Romas Piekys, 1983m.- Zita Budinavičiūtė, 1985 m.- Juozas Jankus.

1984 m. rugsėjo 1 d. mokyklos direktoriumi paskirtas Mindaugas Šaulinskas . 1985 m. gruodžio 1 d. naujasis direktorius M. Šaulinskas mirė. Gruodžio 15 d. direktoriumi paskiriamas Algimantas Krasauskas.

 

Reformų metai

 

 Algimantas Krasauskas vadovavo mokyklai nuo 1985 pabaigos iki 1998 m.  Šiuo laikotarpiu atėjo dirbti jauni mokytojai: lietuvių kalbos  - Virginija Šarlauskienė, darbų  - Algimantas Okleiteris, fizikos - Eimutis Zubė, muzikos - Algimantas Matutis, dailės - Neringa Daukšienė, buities darbų - Jolanta Daukšienė, automobilizmo - Boleslovas Petrikas.

          1988 m. padarytas kapitalinis mokyklos remontas. Pertvarkyti kai kurie kabinetai, įrengta kavinė. 1989 m. Ylakių vidurinėje mokykloje buvo atidarytas Skuodo muzikos mokyklos filialas, direktore paskirta Dzintra Šukienė. 1992 m. mokykloje įrengtas muziejus, skirtas liaudies meistrui mokytojui A. Kazlauskui. Mokykla įsigijo autobusą, filmavimo kamerą, ėmėsi savarankiškai tvarkyti finansus. 1995 m. prie mokyklos pastatyti du šiltnamiai, kuriuose buvo auginamos gėlės bei daržovės, tačiau šis sumanymas nebuvo pelningas.

          1990 m., atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, pasikeičia mūsų visų gyvenimas, o kartu ir mokykla. Mokyklos reformos vidinės: reformuojamas mokymo turinys, ieškoma naujų mokymo būdų ir formų. Panaikintas karinio parengimo mokymas, sumažinamas rusų kalbai skiriamų pamokų skaičius. Įvedamas tikybos arba etikos mokymas. Nuo 1995–1996 m. pradedama mokyti filosofijos, choreografijos, sveikos gyvensenos. Mokykla tampa demokratiška, atvira visuomenei. Panaikinamos spaliukų, pionierių, komjaunuolių organizacijos. Mokiniai pamažu atsisako uniformų.

          1994–1995 m. m. įvedamas naujas vertinimo būdas: dešimtbalė sistema. 1995–1996 m. m. 11–12 klasėse įvestas įskaitinis žinių vertinimas. Dar po kiek laiko 11-–2 klasėse pereinama prie mokymosi A, B lygiais, o nuo 1999–2000 m. m. istorijos, matematikos mokoma S lygiu.

          Įvedant šias naujoves Ylakių vidurinė mokykla  buvo viena iš lyderių.1997–1998 m. mokykla sėkmingai dalyvavo Šiaurės ir Baltijos šalių projekte „Ugdymo turinio ir pedagogų profesinės kultūros plėtotė“. Mokytojai, vadovaujami direktoriaus pavaduotojos Marytės Urbonienės, kūrė individualias dalykų programas, dalyvavo įvairiose konferencijose. 1998 m. darbo sklaidos konferencija suorganizuota ir Ylakių vidurinėje mokykloje.

          Ylakių vidurinė mokykla rajone garsėjo ir popamokinės veiklos įvairove. Kasmet mokykloje veikdavo per 40 būrelių, kuriuose moksleiviai galėjo ugdyti savo gabumus, turiningai praleisti laisvalaikį. Mokykla daugelį metų, vadovaujant direktoriaus pavaduotojai popamokinei veiklai I. Baužienei, organizavo rajoninius Šauniausiųjų mokinių ir Madų šou konkursus. 1996 m. mokytojos I. Baužienė ir V. Šarlauskienė suorganizavo respublikinę konferenciją, skirtą poetui V. Mačerniui. Dažnai Ylakių mokiniai, vadovaujami  muzikos mokytojo A. Matučio, dalyvaudavo  Dainų dainelės konkursuose. Mokyklos šokėjai, vadovaujami choreografijos mokytojų A. Žiliaus, vėliau N. Daukšienės dalyvavo  Pasaulio lietuvių dainų šventėse. Atėjus dirbti mokytojai L. Drukteinienei, mokykloje suaktyvėjo kraštotyrinė veikla. 1999 m. mokytojo K. Drukteinio iniciatyva vėl atkuriamas mokyklos muziejus, įrengiama etnografinė ekspozicija. Puikių rezultatų Ylakių mokiniai pasiekė ir sportinėje veikloje. 1998 m. vienuoliktokė Airida Šiaulytė tapo respublikos rankų lenkimo čempione. 1997–1998 m. m. įvyksta pirmieji mokyklos prezidento ir mokinių seimo rinkimai. Pirmuoju mokyklos mokinių prezidentu tampa vienuoliktokas Robertas Razma.

          Mokytojų kaita. 19920–1993 m. m. mokykloje dirbo 30 mokytojų, mokėsi 259 mokiniai. Po šių mokslo metų į pensiją išėjo lietuvių kalbos mokytoja Zita Vasiliauskienė ir istorijos mokytoja Jadvyga Kerienė. 1993 09 01 ateina dirbti jauni mokytojai Kęstutis Drukteinis, Lidija Drukteinienė, Rasa Maciūtė, Dalia Miltenytė, Remigija Daukintienė. Mokslo metams pasibaigus iš mokyklos išeina fizikos mokytojas Eimutis Zubė. 1994 09 01 mokytojų kolektyvą papildo Aušra Račienė, Vaclovas Galinskas, med. sesuo sveikos gyvensenos mokytoja Aldona Urbonienė. Išvyksta choreografijos mokytojas Antanas Žilius, tikybos mokytojas Z. Taurinskas. 1995 09 01 ateina dirbti Neringa Daukšienė, Lina Miltenytė. Mokyklą palieka pradinių klasių mokytoja Barbora Balandienė. 1996 09 01 pradeda dirbti fizikos mokytojas Antanas Raštikis, iš Norvegijos atvyksta anglų kalbos mokytoja Liv Marit Dalen, tikybos mokytojas klebonas Antanas Putramentas. 1997 09 01 ateina dirbti pradinių klasių mokytoja Diana Kristutienė. Po metų išvyksta Liv Marit Dalen. 1998 m. kovo mėn. mokyklos direktoriumi pradeda dirbti Vaclovas Statkus. Nuo 1998 09 01 įsidarbina pradinių klasių mokytoja Nijolė Statkienė, informatikos mokytoju Giedrius Lekstutis. 1999 09 01 išvyko vienas mokytojas, atvyko penki: informatikos  - Vilma Žalytė, lietuvių k. – Asta Butkutė, anglų k. – Atas Rumšas, pradinių klasių – Janina Liekytė, buities darbų – Lina Šmaižytė. 2000 09 01 išvyko A. Rumšas ir L. Šmaižytė, atvyko šeši mokytojai : anglų k. – Oksana Baužytė, tikybos – Ignacas Raudonis, chemijos – Sigutė Razguvienė, pradinių klasių – Loreta Viluckytė, rusų k. – Roslandas Fokinas (dirbantis antraeilėse pareigose), vokiečių – Viktorija Fokinienė (dirbanti antraeilėse pareigose).Per mokslo metus išvyko V.Žalytė. 2001 09 01 išvyko I .Raudonis, L. Viluckytė, atvyko keturi nauji mokytojai: tikybos – Aurelija Narkutė, informatikos – Andrius Petrauskas, vokiečių k . – Gražina Pociuvienė, anglų k. – Monika Vizgaudienė. Mokslo metų pradžioje iš darbo dėl ligos išėjo Zita Krasauskienė. 2002 09 01 vėl keitėsi užsienio k. mokytojai. Dabar anglų k. mokyti atvyko Juozas Jakubauskas, vokiečių k. – Giedrė Ramonaitė. Keitėsi ir matematikos mokytojai. Nuo rugsėjo dirbo Jūratė Patkauskaitė, mokslo metų eigoje, išėjus A.Krasauskui, jį pakeitė Irmina Petkevičiūtė.

 

 

Nuo 1998 m. pavasario mokyklai vadovauja direktorius Vaclovas Statkus. Naujų mokslo metų pradžioje pasikeičia ir pavaduotojos. Nuo 1998 09 01 direktoriaus pavaduotojos ugdymui - Angelija Gedvilienė ir Virginija Šarlauskienė, dirbančios puse etato. Pavaduotoja popamokinei veiklai lieka dirbti Irena Baužienė.

            1998–1999 m .m. mokykloje mokėsi 391 mokinys. Dirbo 36 mokytojai, iš jų 3 dirbantys antraeilėse pareigose. Vidutinis mokytojų amžius apie 40 metų, stažas – 17 metų. 11 mokytojų turėjo metodininko kvalifikacinę kategoriją, 13 mokytojų turėjo vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją.

1999–2000 m. m. mokykla įsijungė į profilinio mokymo eksperimentą. 11-ų klasių mokiniai rinkosi humanitarinį arba realinį mokymosi profilį. Taip pat mokiniai turėjo galimybę be mokymosi branduolio dalykų pasirinkti kelis papildomus mokymosi dalykus. Iš viso jie galėjo mokytis 12 dalykų, o pamokų skaičius per savaitę gali būti 28–32 val.. Esant profiliniam mokymui paralelinės klasės skaidomos į grupes – modulius. 2000–2001 m. m. buvo baigtas profilinio mokymo eksperimentas. Jis pasiteisino ir dabar 9–10 klasėse vyksta švelnusis profiliavimas, 11–12 klasėse profilinis mokymas. Mokytojams teko įvaldyti modulių programų kūrimo metodiką, perprasti profilinio mokymo naujoves. Ylakių mokytojai ne tik patys mokėsi, bet ir kitus rajono mokytojus mokė. 2002 m. pradžioje direktorius V. Statkus, pavaduotojos A. Gedvilienė, V. Šarlauskienė, mokytojai I. Baužienė, L. Drukteinienė, R. Petrulevičienė, A. Matutis, Z. Šimkuvienė vedė rajono mokytojams seminarą „Mokytojo vaidmens kaita profiliuotoje mokykloje“.

 

Nuo pat 1997 m. mokykla aktyviai dalyvauja įvairių šalies fondų skelbiamuose konkursuose.  Pirmasis laimėtas projektas buvo pavaduotojos I. Baužienės 1997 m „Mokomės demokratijos“. Buvo vykdomi kiti I. Baužienės ir V. Šarlauskienės, L. Drukteinienės, K. Drukteinio, N. Statkienės, R. Petrulevičienės organizuojami projektai. Laimėtų projektų dėka mokykla pagerino savo materialinę bazę ir organizavo įdomesnę, turiningesnę mokyklos veiklą. Vaikų vasaros socializacijos projektų dėka dalis mokinių turiningiau praleidžia vasaros atostogas. 2004 m. vasarą mokykloje veikė net 4 tokios stovyklos, jose stovyklavo 96 mokiniai. Dažnai projektai subrandina įvairias konferencijas. 2001 m. vyko Rajoninė jaunųjų kraštotyrininkų konferencija „Mūsų kraštas“, organizavo mokyt. L. Drukteinienė. 2002 m. II Žemaitijos lietuvių kalbos mokytojų konferencija „Kalbinis ir literatūrinis ugdymas Žemaitijos mokyklose“, sumanytojos mokyt. I. Baužienė ir V. Šarlauskienė. 2002 m., 2003 m. vyko pradinių klasių kraštotyrinės, projektinės konferencijos, organizatorė mokyt. N. Statkienė. 2001–2002 m. m. mokykloje buvo pradėtas vidaus auditas – savo darbo įsivertinimas.

1999 m. sukurtas mokyklos himnas (autoriai mokiniai A. Krivickas ir M. Urbonas). 2001 m. sukurtas mokyklos herbas (autorė dailės mokytoja N. Daukšienė).

1999–2000 m. m. mokyklai išlaikyti buvo skirta 1 060 655 Lt. Vidutinė suma, tenkanti vienam moksleiviui :

1–4 kl. – 2 169 Lt.

5–10 kl. – 2 509 Lt.

11–12 kl. – 2 891 Lt.

Mokiniams iš šeimų, turinčių mažas pajamas, mokykloje skiriamas nemokamas maitinimas. 1999–2000 m.m. nemokamai buvo maitinama 130 mokinių (iš 431). Jų maitinimui vienai dienai skiriama 2,5 Lt.. 2003–2004 m. m. mokykloje nemokamai maitinami 208 moksleiviai (iš 498).

2000 m. vasarą mokykloje atliktas sporto salės, valgyklos, kai kurių kabinetų remontas, 2001 m. įrengta skaitykla, 2002 m., 2003 m. vasaromis tęsiamas mokyklos remontas. 

2000–2001 m. m. mokykloje panaikinamas direktoriaus pavaduotojo popamokinei veiklai etatas. Vėl įvestas šis etatas 2001–2002 m. m. Dabar šias pareigas eina N. Daukšienė, po to G. Pociuvienė. 2001–2002 m. m. įvestas mokykloje socialinio pedagogo etatas. Į šias pareigas paskiriama socialinė pedagogė J. Liekytė. 2002 09 01 mokykloje atidarytas Skuodo meno mokyklos dailės skyrius, vadovaujamas mokytojos N. Daukšienės.

Dėl šalyje pradėto mokyklų tinklo optimizavimo mokykloje nuolat daugėja mokinių. 2002–2003 m. m. mokykloje mokėsi jau 487 mokiniai.  Ylakių vidurinės mokyklos mokiniai įvairiose olimpiadose bei konkursuose yra pasiekę puikių rezultatų. Dar 1998 m. LR Jaunųjų automobilininkų varžybose mūsų mokiniai A. Grabys, V. Norvaiša, A. Šimkus, G. Pečiulis  užėmė I vietą. Šioms varžyboms mokinius ruošė mokytojas B. Petrikas. 2003 m. mūsų mokiniai–automobilininkai E. Korsakas, D. Piekys, K. Norkutė ir V. Genčas iškovojo respublikoje III vietą. 2003 m. dvyliktokas Z. Žitkus tapo laureatu LR Jaunųjų mokslininkų konkurse. Jį ruošė chemijos mokytoja R. Petrulevičiėnė.

 

2003–2004 mokslo metai

 

2003–2004 m. m. pradžioje mokykloje mokėsi 501 mokinys, iš jų 237 mergaitės ir 264 berniukai.  Mokykloje yra 22 klasių komplektai. Beveik pusė mokinių yra iš aplinkinių kaimų ir į mokyklą važinėja. Mokykloje dirba 38 mokytojai, iš jų 13 yra įsigiję mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, 17 – vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 6 – mokytojo. Vidutinis mokytojų amžius – 40 metų. Mokyklai vadovauja direktorius Vaclovas Statkus, jo pavaduotojos ugdymui Angelija Gedvilienė, Virginija Šarlauskienė, Gražina Pociuvienė. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Antanas Miknys. Mokyklos sekretorė – Sigita Galinskienė, buhalterė – Nijolė Navickienė. Mokyklos bibliotekoje dirba Zifrina Karubienė, skaitykloje – Vilma Miknienė. Mokyklos mokinių prezidentė vienuoliktokė Oksana Gribaitė.  

Mokykloje veikia Skuodo meno mokyklos muzikos ir dailės skyriai, 25 papildomojo ugdymo būreliai.    

            2004 m. mokyklą baigė LIV abiturientų laida: 44 moksleiviai. Auklėtojai: 12 a kl. Kęstutis Drukteinis ir 12 b kl. Zigrida Šimkuvienė.

            Kasmet apie 50 proc. dvyliktokų laiko valstybinius egzaminus. 2002–2003 m. m.  K. Puškoriutė lietuvių k. interpretaciją išlaikė 100 balų (mokyt. I. Baužienė), Z. Žitkus per valstybinį chemijos egzaminą taip pat  surinko 100 balų (mokyt. R. Petrulevičienė). 21 abiturientas (51,2 proc.) įstojo mokytis į aukštąsias šalies mokyklas, 12 (29,3 proc.) įstojo į profesines mokyklas.

2003–2004 m.m. mokykla pasiekė puikių rezultatų rajono ir šalies olimpiadose:

 • 12 kl. mokinė Akvilė Gudauskaitė respublikinėje istorijos olimpiadoje užėmė II vietą (mokyt. Lidija Drukteinienė).

 • 11 kl. mokinė Vilma Venckutė rajoninėje fizikos olimpiadoje užėmė I vietą   (mokyt. Antanas Raštikis), 10 kl. mokinė Lina Žitkutė ir 9 kl. mokinys Egidijus Lukošius  šioje olimpiadoje užėmė II vietas (mokyt. Antanas Raštikis).

 • 9 kl. mokinys Edvinas Navickas rajoninėje geografijos olimpiadoje užėmė I vietą (mokyt. Marytė Urbonienė), 11 kl. mokinė Edita Litvinaitė toje pačioje olimpiadoje užėmė II vietą (mokyt. M. Urbonienė).

 • 11 kl. mokinys Vilius Petrauskas rajoninėje biologijos 11–12 klasių olimpiadoje užėmė I vietą (mokyt. Rasa Petrulevičienė), rajoninėje biologijos 9 klasių olimpiadoje 9 kl. mokinė Viktorija Bunkutė užėmė II vietą (mokyt. R. Petrulevičienė), Erika Navickaitė – III vietą (mokyt. R. Petrulevičienė).

 • Rajoniniame AIDS konkurse mokyklos komanda: V. Petrauskas, A. Šimkus, G. Daukšaitė, L. Katelnikova, P. Poškys- užėmė I vietą (mokyt. R. Petrulevičienė), zoniniame AIDS konkurse ši komanda pelnė III vietą.

 • 11 kl. mokinė Vilma Venckutė rajoninėje vokiečių kalbos olimpiadoje užėmė I vietą (mokyt. Zigrida Šimkuvienė), 9 kl. mokinė Laura Stonytė – II vietą (mokyt. Giedrė Ramonaitė). 

 • 12 kl. mokinė Akvilė Gudauskaitė rajoninėje matematikos olimpiadoje užėmė I vietą (mokyt. Angelija Gedvilienė), 11 kl. mokinė Vilma Venckutė – II vietą (mokyt. A.Gedvilienė), 10 kl. mokinė Lina Žitkutė – II vietą (mokyt. A.Gedvilienė), 9 kl. mokinys Egidijus Lukošius – II vietą (mokyt. A.Gedvilienė).

 • 11 kl. mokinys Vilius Petrauskas rajoninėje dailės olimpiadoje užėmė II vietą (mokyt. Neringa Daukšienė).

 • Rajoninėse kvadrato varžybose 5–6 klasių berniukų ir mergaičių komandos užėmė I vietas (mokyt. Vaclovas Galinskas ir  Antanas Gedvilas). Zoninėse kvadrato varžybose mergaitės užėmė I vietą (mokyt. A.Gedvilas), berniukai – III vietą (mokyt. V.Galinskas). Respublikinėse kvadrato varžybose mergaitės užėmė II vietą (mokyt. A.Gedvilas).

 • Rajoninėse kaimo vietovių 3x3 krepšinio varžybose mokyklos komanda užėmė II vietą (mokyt. V.Galinskas).

 • Sporto centro Taurei laimėti stalo teniso varžybose mokyklos komanda užėmė II vietą (mokyt. A.Gedvilas ir V.Galinskas).

   

  2005–2006 mokslo metais

   

       2005–2006 m.m. Ylakių vidurinėje mokykloje mokėsi 551 mokinys. Veikė 28 klasių komplektai. Mokykloje dirbo37 mokytojai. Mokslo metų pradžioje atvyko nauji mokytojai: Jūratė Baranauskaitė (vokiečių k.), Vaclovas Matutis (matematika), Eimutis Zubė (matematika), Indrė Jasaitė (anglų k.) ir Jurgita Taučiūtė (anglų k.). Naujosios anglų kalbos mokytojos mūsų mokykloje dirbo tik vienerius metus.
 •      Mokinių prezidentu išrinktas  11 klasės mokinys Vaidotas Gudauskas.     
 • 2006 m. pavasarį mokyklą baigė LVI abiturientų laida: 12klasės auklėtoja Asta Kuzminskienė ir 12bklasės auklėtoja Rasa Petrulevičienė. Tai pirmosios šių mokytojų auklėtinių laidos.
 •    Mokyklos mokiniams labai gerai sekėsi olimpiadose ir konkursuose. Dvyliktokas Edvinas Navickas respublikinėje geografijos olimpiadoje užėmė III vietą. Jį ruošė mokytoja Marytė Urbonienė. Respublikinėje matematikos olimpiadoje Skuodo rajonui atstovavo mūsų mokyklos vienuoliktokė Erika Navickaitė. Ją ruošė mokytoja Angelija Gedvilienė. Respublikinėje fizikos olimpiadoje dalyvavo mūsų mokyklos dvyliktokė Lina Žitkutė. Jos mokytojas Antanas Raštikis. Respublikiniame „Mes prieš AIDS“ konkurse mūsų mokyklos moksleivių komanda pateko į geriausiųjų dešimtuką. Juos ruošė mokytoja Rasa Petrulevičienė. Rajoninėje informacinių technologijų olimpiadoje dvyliktokas Darius Valančiauskas užėmė I vietą. Jo mokytojas Andrius Petrauskas. Gerai sekėsi ir mūsų mokyklos mažiesiems. Klaipėdos zonos saugaus eismo varžybose „Šviesoforas“ mūsų pradinukai užėmė I vietą ir toliau atstovavo Klaipėdos zonai respublikinėse varžybose. Juos ruošė mokytojos Diana Kristutienė ir Aušra Račienė.

       Mokslo metų eigoje mokykloje vyko daug įvairių projektų. Bene didžiausias iš jų  LR švietimo ir mokslo ministerijos bei Europos Judėjimo Lietuvoje inicijuotas projektas „Drąsinkime ateitį“. Projekto „Drąsinkime ateitį“ metu peržvelgėme savo buvusių abiturientų sąrašą ir suradome nemažą būrį autoritetingų ir daug pasiekusių asmenybių. Jų buvo tiek daug, kad net teko 2005 m. gruodžio mėn. organizuoti mokykloje rinkimus ir išrinkti TOP 10-ą mūsų mokyklą jau baigusių, tačiau kažkada tuose pačiuose suoluose sėdėjusių, ir visuomenėje kilnia bei sėkminga veikla pasižymėjusių abiturientų – Garbės Galeriją. Garbės Galerijos nariai:

  Vaida Baužytė – baigė Hanoverio aukštąją mokyklą, dirba Vokietijoje dizainere.

  Laima Bružaitė – Raubienė – mokyklą baigė aukso medaliu, mokėsi VU, dirba vertėja.

  Lina Kniukštaitė – Jakučionienė – baigė VU, mokėsi Danijoje, dirba ministerijoje.

  Zina Kvederaitė – Rimgailienė – leidinio „Švietimo naujienos“ vyr. redaktorė.

  Remigijus Mockus – baigė Klaipėdos Universitetą, turi nuosavą firmą Klaipėdoje.

  Linas Niuniava – laivo kapitono padėjėjas užsienio reikalams.

  Gediminas Petrauskas – dirba Lietuvos televizijoje laidos režisieriumi.

  Robertas Razma – baigė KU, įgijo režisieriaus specialybę, dirba televizijoje.

  Rimvydas Simutis – baigė KPI, yra mokslų daktaras.

  Albertas Skurvydas – KKA rektorius, profesorius, habilituotas mokslų daktaras.

  Jonas Šakalys – mokslinio tyrimo instituto habilituotas mokslų daktaras.

  Giedrė Zabielskaitė – Kobs – baigė KMA, yra mokslų daktarė, stomatologė.   
 •  
 •     Geras pavyzdys ar patarimas labai padeda renkantis tolimesnį kelią, ieškant būdų pasiekti tai, ko nori. 9–10 klasės pasiskirstė garbės galerijos narius ir su jais susirašinėjo, organizavo susitikimus. 2005–2006 m. m. įvyko susitikimai su Albertu Skurvydu ir Gediminu Petrausku.             
 •    Vasaros atostogų metu mokykloje veikė 3 vaikų vasaros poilsio stovyklos. Beveik visos jos jau tradicinės, veikiančios kiekvienais metais:           
 • Pradinukų stovykla – vadovė Nijolė Statkienė;            
 • Sporto stovykla – vadovas Vaclovas Galinskas;           
 • Darbinė stovykla – vadovai Remigija Daukintienė ir Kęstutis Drukteinis.
 • Kiekvienais metais vykdomas ir Vaikų bei paauglių nusikalstamumo prevencinis projektas, vadovaujamas socialinės pedagogės Janinos Liekytės.           
 •     Vasaros metu buvo tęsiama mokyklos renovacija ir rudenį sėkmingai užbaigti visi remonto darbai. Iš viso mokyklos renovacijai buvo skirta 1,9 mln. Lt. Mokykla dabar labai pagražėjo. 
 •   
 • 2006–2007 mokslo metais
 • 2006/2007mokslo metus pradėjo 518 mokinių. Mokykloje yra 26 klasių komplektai, dirba 40 mokytojų. Mokslo metų pradžioje atvyko dvi naujos mokytojos: Elvyra Matutienė (lietuvių k.) ir Virginija Žylytė (anglų k.).
 • Pavasarį mokyklą baigė LVII abiturientų laida, auklėtojos Birutė Kniukštienė ir Rūta Ružauskienė.
 • Mokyklos mokinių prezidente išrinkta devintokė Ona Bičkutė.   
 • Mokyklai gerai sekėsi olimpiadose. Respublikiniame konkurse „Mes prieš AIDS“ mokyklos abiturientų komanda, vadovaujama mokytojos Rasos Petrulevičienės, laimėjo I vietą. Ylakiškius Lietuvos AIDS centras už garbingą laimėjimą apdovanojo 2500 Lt vertės čekiu turistinei kelionei. Dvyliktokai A. Petrauskaitė, E. Navickaitė, V. Bunkutė, V. Gudauskas, D. Piekytė ir jų mokytoja R. Petrulevičienė pasirinko kelionę į Čekiją.   
 •    Rajoninėje chemijos olimpiadoje dešimtokas Eimantas Žitkus užėmė I vietą ir atstovavo Skuodo rajonui respublikinėje chemijos olimpiadoje. Jį ruošė mokytoja Sigutė Razguvienė. II vietą rajoninėje chemijos olimpiadoje užėmė dvyliktokas Egidijus Lukošius. Jį ruošė mokytoja Rasa Petrulevičienė.   
 • Rajoninėje biologijos olimpiadoje I vietą užėmė dvyliktokas Tomas Skara ir  dešimtokas Eimantas Žitkus. II vietą užėmė dešimtokė Akvilė Skaraitė, III vietą dvyliktokė Erika Navickaitė. Juos visus ruošė mokytoja Rasa Petrulevičienė.

     Rajoninėje matematikos olimpiadoje 8kl. mokinė Vilmantė Žitkutė užėmė II vietą. Ją ruošė mokytoja Jūratė Patkauskaitė. III vietą užėmė Erika Navickaitė. Ją ruošė mokytoja Angelija Gedvilienė.

     Regioniniame meninio skaitymo konkurse 8a kl. mokinė Aušra Šiaulytė užėmė II vietą, o rajoniniame žemaitiškų skaitymų konkurse užėmė I vietą. Ją ruošė mokytoja Irena Baužienė.

     Mokyklos sportininkai Moksleivių Olimpinių žaidynių finalinėse kvadrato varžybose užėmė III vietą. Krepšinio varžybose pateko tarp 16-os geriausių Lietuvos komandų. Sportininkus treniravo mokytojas Vaclovas Galinskas.

  Visu smarkumu mokykloje vyko projektas „Drąsinkime ateitį“, vadovaujamas direktoriaus pavaduotojos ugdymui Angelijos Gedvilienės. Dar kartą įvyko susitikimas su režisieriumi Gediminu Petrausku. Šį kartą jis priėmė mūsų mokinius Vilniuje Lietuvos televizijos studijoje. Gediminas parodė, kur vyksta jo režisuojamos laidos filmavimas, papasakojo apie kitas LTV laidas. 2006 gruodžio 1 d. Vilniuje įvyko mūsų mokyklos mokinių susitikimas su buvusiu abiturientu, o dabar VU Istorijos fakulteto dekanu Zenonu Butkumi. Susitikimo metu buvo užmegzti kontaktai su VU, susitarta dėl universiteto dėstytojų vizito Ylakių mokykloje, aptartos Istorijos fakulteto siūlomos specialybės, apžiūrėtas universitetas. 2006 m. gruodžio 7 d. mokykloje vyko Kūno kultūros akademijos diena. Jos metu buvo atvykę KKA dėstytojai ir studentai. Paskaitos ir sportiniai užsiėmimai buvo vedami ne tik Ylakių mokyklos bendruomenei, bet ir rajono kūno kultūros mokytojams, Švietimo skyriaus darbuotojams.   
 •    2007 m. sausio mėn. įvyko susitikimas su laivavedžiu Linu Niuniava. Jis įdomiai papasakojo apie savo darbo specifiką, aplankytas šalis, karjeros galimybes. Toliau buvo susitikimas su mokslo daktaru, KTU dėstytoju Rimvydu Simučiu. Sužinojome ne tik Lietuvos bei pasaulio mokslo naujienas, bet ir alpinizmo paslaptis.   2007 m. kovo 21 d. įvyko susitikimas su Laima Bružaite-Raubiene. Ji mūsų mokyklą yra baigusi aukso medaliu. Šiuo metu Laima Raubienė dirba vertėja, turi nuosavą vertimų biurą. Mokiniai Laimos klausė, kaip jai pavyko baigti mokyklą aukso medaliu, kokios rusų ir vokiečių kalbos perspektyvos, ar praverčia žinios, įgytos mokykloje ir t.t. 2007 m. kovo 30 d. įvyko susitikimas su Lina Kniukštaite-Jakučioniene. Ji dirba Sveikatos apsaugos ministerijoje ir yra sveikatos ministro atstovė spaudai.

      2007 m. balandžio 3 d. įvyko išvažiuojamasis susitikimas Vilniuje su „Švietimo naujienų“ redaktore Zina Kvedaraite-Rimgailiene ir LNK televizijoje dirbančiu Robertu Razma. Robertas aprodė televizijos įrangą, filmavimo studijas ir leido stebėti, kaip jis pats režisuoja televizijos laidą „Myli nemyli“.