Sveikatos priežiūra

Sveikatos priežiūra gimnazijoje

 

Sveikatos priežiūra gimnazijoje vykdoma pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintu 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašu.

Sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

 

Sveikatos priežiūros gimnazijoje uždaviniai:

 

1. Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką gimnazijoje, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.

2. Formuoti teisingą požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.

3. Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią.

4. Suteikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.

 

Sveikatos priežiūrai gimnazijoje yra skirta patalpa – sveikatos kabinetas, kuriame sukomplektuota:

 

1. Medicinos kušetė, svarstyklės, ūgio matuoklė, kraujospūdžio aparatas, termometras kūno temperatūrai matuoti, priemonės , reikalingos regėjimo aštrumui nustatyti ir kitos priemonės, padedančios įvertinti mokinių sveikatą.

2. Pirmosios pagalbos rinkinys, reglamentuotas Lietuvos Respublikos higienos normoje HN 21:2005 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-476.

3. Sveikatos ugdymo informacinės vaizdinės priemonės.

 

Sveikatos priežiūrą gimnazijoje vykdo visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Dalia Gudauskienė, atlikdama šias funkcijas:

 

1. Teikia sveikatingumo veiklos metodines konsultacijas mokiniams, jų tėvams (globėjams), jų tėvams, mokytojams.

2. Kaupia informacinę medžiagą mokinių sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais.

3. Teikia informaciją sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais ir vykdo šios informacijos sklaidą (gimnazijos stenduose, renginiuose, viktorinose) gimnazijos bendruomenei.

4. Inicijuoja ir dalyvauja sveikatingumo projektų (programų) rengime ir įgyvendinime.

5. Teikia pagalbą mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.

6. Vykdo mokinių maitinimo organizavimo priežiūrą, skatina sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.

7. Dalyvauja nustatant prioritetinius gimnazijos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus.

8. Teikia gimnazijoje direktoriui pasiūlymus dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją gimnazijoje.

9. Kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus, ją apibendrina ir ne rečiau kaip vieną kartą per metus (mokslo metų pradžioje) pateikia gimnazijos bendruomenei bei kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Teikia pagalbą kūno kultūros mokytojams:

o Komplektuojant fizinio ugdymo grupes .

o Renkant informaciją dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose.

11. Pateikia klasės auklėtojui (mokytojams) asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas bei vykdo šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūrą gimnazijoje.

12. Nustato lėtinius infekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimo ir kt.) paplitimą.

13. Dalyvauja mokyklos prevencinio darbo grupėje, sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.

14. Teikia pagalbą organizuojant mokinių imunoprofilaktiką.

15. Įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą gimnazijoje, teikia informaciją visuomenės sveikatos centrui Klaipėdos apskrityje.

16. Įgyvendina gimnazijoje visuomenės sveikatos centro apskrityje specialistų nurodytų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemones.

17. Teikia ir koordinuoja pirmąją pagalbą.

18. Bendruomenės slaugytoja, įtarusi mokinio atžvilgiu naudojamą psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą, praneša apie tai mokyklos direktoriui.

19.  Užtikrina, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr.552 „Dėl asmens sveikatos paslapties kriterijų patvirtinimo“ mokinių asmens sveikatos informacijos konfidencialumą.