Socialinis pedagogas

               Socialinis pedagogas

 

Skuodo rajono Ylakių gimnazijoje socialinė pedagogė — Janina Liekytė

 

Socialinis pedagogas- tai vaiko gerovės advokatas, kuris padeda vaikui įgyvendinti lygias galimybes į švietimą, užtikrina vaiko saugumą, šalina mokyklos nelankymo priežastis, padeda vaikui ugdyti socialinius gebėjimus, vykdo neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, skatina socialinį aktyvumą.

 

Socialinis pedagogas atlieka tokias funkcijas:

1.     Šviečiamąją (informuoja,aiškina);

2.     Konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja);

3.     Teisinę( atstovauja,gina vaiko interesus);

4.     Diagnostinę (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas);

5.     Vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako);

6.     Prevencinę (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvegti);

Socialinio pedagogo veiklos turinys:

1.     Dirba su vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais įstaigoje dirbančiais specialistais.

2.     Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais(pagrindinių vaiko reikmių  tenkinimo, saugumo užtikrinmo). Dirba su vaikais, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų. Vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.

3.     Padeda tėvams (teisėtiems vaiko atstovams) dorai ugdyti savo vaiką;suprasti ir priimti jo socialinius ir psichologiniuūs poreikius; geriau suprasti ypatingų poreikių turintį vaiką;suprasti savo teises ir pareigas; gauti socialinę pagalbą.

4.     Benradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, mokyklos administracija sprendžiant vaikų socialines- pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti,kaip vaikų socialines problemas veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą.

5.     Kartu su socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.

6.     Atstovauja ir gina vaiko teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

7.     Kartu su klasių auklėtojais, administracija, lanko vaikus namuose.