Mokytojo padėjėjas

Mokytojo padėjėjas

Mokytojo padėjėjo darbo tvarka

I. Bendrosios nuostatos

1.1. Tikslas — padėti mokiniams (mokinių grupei), kurie turi mokymosi sunkumų dėl praleistų pamokų ir spec. poreikių turintiems mokiniams.

1.2. Mokytojo padėjėjas bendradarbiauja su klasės auklėtoju, dalykų mokytojais, soc. pedagogu, sveikatos priežiūros specialiste, mokyklos administracija, mokinių tėvais, specialiojo ugdymo komisija.

1.3. Mokytojo padėjėjas atskaitingas mokyklos administracijai.

II. Teisės ir pareigos

Teisės:

2.1. Padėjėjas turi teisę susipažinti su švietimo įstaigoje tvarkoma dokumentacija apie vaikus ir jų grupes.

2.2. Dalyvauti švietimo įstaigos savivaldos institucijų metodinėje veikloje.

2.3. Gauti informaciją iš dalykų mokytojų, klasių auklėtojų ir tėvų apie vaiką, jo gebėjimą, pažangą.

2.4. Dalyvauti posėdžiuose, diskusijose, kai kalbama apie vaikų problemas.

2.5. Dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, kursuose, seminaruose.

Pareigos:

2.6. Padėti spec. poreikių mokiniams, žinių spragų turintiems dėl nelankymo ir kitiems, turintiems labai didelių mokymosi sunkumų mokiniams, mokytis.

2.7. Rengti išlyginamuosius planus.

2. 8. Teikti informaciją vaikų, su kuriais dirbama, tėvams.

2.9. Informuoti dalykų mokytojus apie pasiekimus.

2.10. Fiksuoti mokinių pažangą (mokytojo padėjėjo dienoraštis).

2.11. Atsakyti už mokinio saugumą tuo metu, kai su juo dirbama.

2.12. Mokytojo padėjėjas dirba savo kabinete arba kartu su dalyko mokytoju pamokoje.

III. Darbo tvarka

3.1. Pagrindinė darbo forma yra individualus ar grupinis užsiėmimas.

3.2. Užsiėmimų tvarkaraštis sudaromas trimestrui. Jis nuolat koreguojamas.

3.3. Skirti 80% kontaktinių valandų su mokiniais, 10% programų parengimui ir dokumentacijos tvarkymui, 10% bendradarbiavimui su mokyklos bendruomene ir mokyklos administracija.

3.4. Teikti metodinę pagalbą šeimai.