Logopedė

Logopedė

 

                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                             Direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 29 d.

                                                                                             Įsakymu Nr. V1 – 36

 

LOGOPEDĖS PAREIGINIAI NUOSTATAI

1.    Logopedė dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, kitais specialųjį ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, mokyklų nuostatais, mokyklų darbo tvarkos taisyklėmis ir pareiginiais nuostatais.

2.    Kvalifikaciniai reikalavimai logopedei:

2.1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija;

2.2.  Išmanymas Bendrųjų, priešmokyklinio ugdymo, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų, Bendrųjų ugdymo planų.

3.    Logopedės funkcijos:

3.1. Gavusi tėvų sutikimą, tiria ir įvertina mokinių kalbą.

3.2. Pildo vaikų kalbos korteles (7 forma), kaupia mokinių rašto darbus su klaidų analize;

3.3. Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų: sąrašą mokinių, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą, suderina su mokyklą aptarnaujančia pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti gimnazijos vadovui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia gimnazijos specialiojo ugdymo komisijai.

3.4. Bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų  poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.

3.5. Dalyvauja gimnazijos specialiojo ugdymo komisijos veikloje.

3.6. Pildo pažymas dėl specialiojo ugdymo skyrimo (6 forma) vaikams, kuriems skirtos logopedinės pratybos.

3.7. Logopedinės pratybas organizuoja ne pamokų metu.

3.8. Tėvams atsisakius logopedinių pratybų ar paaiškėjus, jog logopedinės pagalba nebereikalinga, informavus tėvus sprendimas patvirtinamas raštu.

3.9. Savo darbe taiko logopedijos naujoves.

3.10. Logopedė atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą, korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą ir specialiųjų poreikių mokinių saugumą, sveikatą ir gyvybę savo darbo metu.